§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Studio 73 – Vejen Fritidsteater med hjemsted på Studioscenen, Baungårdsvej 2a, 6600 Vejen. Foreningen er stiftet 23. maj 1973.

§2 Formål

Foreningens formål er:

· At skabe et aktivt fællesskab omkring indstudering og fremførelse af teaterforestillinger, revy, kabaret, underholdning m.m.

· At skabe interesse for det professionelle teater

· At dygtiggøre medlemmer gennem kurser og lignende

· At være opsøgende teater, hvor det er muligt

§3 Medlemskab

Alle med interesse i forenings formål kan optages som medlemmer.

Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves forud. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der efter dennes begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens formål. Et medlem, der er blevet ekskluderet, kan få sin sag prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stemmeret har tilstedeværende medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Ved generalforsamlingen afgøres hver sag med almindelig stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre et af de fremmødte medlemmer begærer skriftlig afstemning.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj og skal indkaldes med 14 dages varsel via nyhedsmail og via foreningens hjemmeside

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Økonomisk orientering og fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen*)
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

*)Kandidatur til bestyrelsen skal meddeles Bestyrelsen 4 uger før generalforsamlingen, så kandidaturer kan offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen gælder i 2 år. Der vælges i ulige år 4 medlemmer og i lige år 3 medlemmer Valg af bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant gælder i 1 år

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt til enhver tid med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når der er en skriftlig begæring underskrevet af min. ¼ af foreningens medlemmer.

§ 5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og andre efter bestyrelsens ønsker faste poster.

Foreningen tegnes af formanden, kassereren og ét ekstra bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen udarbejder budget inden en aktivitet igangsættes. Bestyrelsen bør hver sæson tilstræbe at der er aktiviteter, som muliggør at alle aktive medlemmer bliver beskæftiget.

Bestyrelsen bør sikre, at foreningen er repræsenteret på generalforsamlinger i organisationer, som foreningen er medlem af.

Bestyrelsen udpeger forestillingsleder, som er højeste myndighed ved opsætning af forestillinger. Under indstuderingen af et stykke er de medvirkende forpligtiget til at udføre de opgaver (dramatiske og praktiske) de påtager sig under instruktørens og forestillingslederens anvisninger.

§ 6 Foreningens regnskab

Bortset fra en passende kassebeholdning skal foreningen midler indsættes i et eller flere pengeinstitutter på foreningens navn. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Før den ordinære generalforsamling skal revisoren revidere det afsluttede regnskab og beholdninger
Revisoren kan til enhver tid uanmeldt forlange at kontrollere kassebeholdningen.

§ 7 Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning tilfalder dennes midler kulturelle formål i Vejen Kommune
Foreningen kan ikke opløses så længe 7 medlemmer kræver dens beståen.
Ovenstående reviderede vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling 10. maj 2011


Banner