VEDTÆGTER FOR STUDIO 73

Nedenstående reviderede vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 22. juni 2020 på en udsat, men ordinær generalforsamling.

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Studio 73 – Vejen Fritidsteater” med hjemsted på Studioscenen, Baungårdsvej 2a, 6600 Vejen.
Foreningen er stiftet den 23. maj 1973.

§ 2 Formål
Foreningens formål er:
• at skabe et aktivt fællesskab omkring indstudering og fremførelse af
teaterforestillinger, revy, kabaret, underholdning mm
• At skabe interesse for det professionelle teater
• At dygtiggøre medlemmer gennem kurser og lignende
• At være opsøgende teater, hvor det er muligt
• At være medvirkende til at udøve og formidle såvel amatør som professionel musik

§ 3 Medlemskab:
Alle med interesse i foreningens formål kan optages som medlemmer.
Ind- og udmeldelser sker ved henvendelse til bestyrelsen. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves forud. Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer.
Støttemedlemmer kan enhver blive, som ønsker af støtte Studio 73’s formål, trivsel og virke. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der efter dennes begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens formål. Et medlem, der er blevet ekskluderet, kan få sin sag prøvet ved førstkommende generalforsamling.
Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

§ 4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stemmeret har tilstedeværende medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 6 mdr. og ikke er i kontingentrestance.
Ved generalforsamlingen afgøres enhver sag med almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre et af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj, og skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel via nyhedsmail og via foreningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Økonomisk orientering og fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse *)
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Kandidater til bestyrelsen kan opstilles direkte på generalforsamlingen, men skal have været medlem af foreningen i mindst 6 mdr. før generalforsamlingen
Kandidater og bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år og formand og kasserer skal være fyldt 21 år.
Valg til bestyrelsen gælder i 2 år. Der vælges i ulige årstal vælges 4 og i lige årstal vælges 3 medlemmer.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter gælder for 2 år, men vælges årevis forskudt, forstået sådan, at der vælges en suppleant hvert år. Først valgte vil altid være 1. suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant gælder 1 år.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt til enhver tid med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når der ligger en skriftlig begæring underskrevet af mindst ¼ af foreningens medlemmer.

§ 5 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og andre, efter bestyrelsens ønsker, faste poster.
Foreningen tegnes af formanden, kassereren og èt ekstra bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen udarbejder budget inden en aktivitet igangsættes. Bestyrelsen bør hver sæson tilstræbe at der er aktiviteter, som muliggør at alle aktive medlemmer bliver beskæftiget.
Bestyrelsen bør sikre, at foreningen er repræsenteret på generalforsamlinger i organisationer, som foreningen er medlem af.
Bestyrelsen udpeger forestillingsleder, som er højeste myndighed ved opsætning af forestillinger. Under indstuderingen af et stykke er de medvirkende forpligtiget til at udføre de opgaver (dramatiske og praktiske) de påtager sig under instruktørens og forestillingslederens anvisninger.

§ 6 Foreningens regnskab
Bortset fra en passende kassebeholdning, skal foreningens midler indsættes i et eller flere pengeinstitutter på foreningens navn.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Før den ordinære generalforsamling, skal revisoren revidere det afsluttede regnskab og beholdninger.
Revisoren kan til enhver tid uanmeldt forlange at kontrollere kassebeholdningen.
Foreningens regnskab fremsendes efter fremlæggelsen på generalforsamlingen til Vejen Kommune.

§ 7 Foreningens opløsning
Ved foreningens opløsning tilfalder dennes midler kulturelle formål i Vejen Kommune
Foreningen kan ikke opløses, så længe 7 medlemmer kræver dens beståen.

Studio 73, Bestyrelsen
24.06.2020