Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stemmeret har tilstedeværende medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 6 mdr. og ikke er i kontingentrestance.
Ved generalforsamlingen afgøres enhver sag med almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre et af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj, og skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel via nyhedsmail og via foreningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Økonomisk orientering og fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse *)
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Kandidater til bestyrelsen kan opstilles direkte på generalforsamlingen, men skal have været medlem af foreningen i mindst 6 mdr. før generalforsamlingen
Kandidater og bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år og formand og kasserer skal være fyldt 21 år.
Valg til bestyrelsen gælder i 2 år. Der vælges i ulige årstal vælges 4 og i lige årstal vælges 3 medlemmer.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter gælder for 2 år, men vælges årevis forskudt, forstået sådan, at der vælges en suppleant hvert år. Først valgte vil altid være 1. suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant gælder 1 år.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt til enhver tid med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når der ligger en skriftlig begæring underskrevet af mindst ¼ af foreningens medlemmer.

Næste Generalforsamling

Maj 2025

Seneste

2024

Tidligere Referater og Beretninger

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016